Všeobecné podmínky aplikace a zpracování


Teplota vzduchu i podkladu nesmí být v průběhu aplikace a zrání nižší než +5 °C. Je nutno dát pozor na výkyvy teplot v přechodných klimatických obdobích,zejména v noci. Maximální doporučená teplota při aplikaci je +30 °C.Do jednotlivých komponent nelze přidávat jiné materiály nebo přísady (např. proti zamrznutí) nebo je mezi sebou mísit. Příslušné záruky na systém budou poskytnuty jen při aplikaci komponent shodných s certifikovaným zateplovacím systémem. Při realizaci je třeba fasádu chránit před přímým působením slunečního záření, silným větrem a prudkým deštěm. Proto se doporučuje lešení z vnější strany chránit vhodnou ochrannou sítí.


Vlastnosti podkladu


Podklad musí být dostatečně rovný. Rozdíly rovinnosti, které jsou větší než ±10 mm na 2 m je nutné vyspravit vápenocementovou omítkou. Staré zvětralé omítky, zvláště nepřilnavé části těchto omítek, je třeba odstranit a vyspravit. Po těchto opravách je vhodné fasádu umýt a opláchnout tlakovou vodou.U nových staveb je možno lepit systém přímo na neomítnuté zdivo.V takovém případě je však třeba ze spár odstranit vyteklou maltu. Podklad musí být suchý. Před zahájením montáže tepelně izolačního sytému by měly být rovněž dokončeny veškeré mokré procesy v interiéru objektu (vnitřní omítky, potěry apod.), měly by být osazeny okenní a dveřní konstrukce.

 

Montáž soklových lišt

Před zahájením zateplovacích prací je třeba vyznačit výšku soklové lišty. Zakládací soklová lišta se osazuje min 30 cm od úrovně terénu. Soklová lišta musí být připevněna podél celého objektu vodorovně. Zakládací soklová lišta se osazuje min. 30cm od úrovně terénu.
 

Lepení desek
 

Desky tepelného izolantu se lepí vždy zdola nahoru ve vodorovných řadách se střídáním svislých spár na vazbu, bez křížových spár. Osazení každé desky tepelného izolantu do požadované roviny se kontroluje (2 m latí, vodováhou, olovnicí apod.). Nejvýznamnější je správné osazení první řady desek, kterému napomáhá přesné umístění zakládací lišty či latě, pomocí měřících pomůcek. Každá další zakládací lišta se vždy odsadí 2 až 3 mm od konce předchozí zakládací lišty. Případné vzájemné dilatační propojení obou lišt je vhodné zajistit spojkou. Tepelný izolant opatřený na rubové straně lepicí hmotou musí dolehnout k přednímu líci zakládací lišty, nesmí ji přesahovat, ani být zapuštěn. V případě lepení desek na podklad s rovinností 10 mm / 2 m se na polystyrénové desky nanáší tmel nejprve po obvodu o šířce cca 50 až 100 mm. Uvnitř lepené plochy se vytvoří 2 až 6 terčů o velikosti dlaně tak, aby lepící tmel byl nanesen min. na 40% lepené plochy. V případě rovného podkladu se rozetře lepící tmel po celé ploše zubovou stěrkou s výškou zubu 10 mm. Lepící hmota nesmí zůstat na bočních stranách desek, ani se nesmí vtlačit do spár mezi nimi. Nežádoucí lepící hmotu je třeba okamžitě beze zbytku odstranit.

 

Osazování hmoždinek
 

Hmoždinky se osazují před provedením výztužné vrstvy většinou 2 až 3 dny po přilepení desek. Počet, druh a rozmístění musí být určeno ve stavební dokumentaci a závisí na jakosti podkladu a deklarované únosnosti hmoždinek. Hmoždinky musejí být kotveny vždy až do nosné konstrukce obvodového pláště v minimální kotvící hloubce stanovené od výrobce. Při osazování hmoždinek se musí dodržovat obecné zásady uvedené v článku 7.4.ČSN 73 2901. Maximální doba po kterou mohou být vystaveny hmoždinky UV záření je 6 týdnů. Používají se certifikované hmoždinky dle ETA.
 

Provedení výztužné armovací tkaniny

Armovací vrstva přenáší značná tahová napětí vyvolaná spolupůsobením povrchové úpravy s tepelným izolantem. Proto je velmi důležité, aby armovací tkanina byla z obou stran kryta vrstvou stěrkového tmele. Síťovina nesmí ležet přímo na deskách tepelného izolantu, ani nesmí být po zabudování vidět. Musí být v poloze mezi 1/2 a 2/3 výztužné vrstvy, blíže k vnějšímu líci. Po zahlazení a upravení výztužné vrstvy musí být její tloušťka alespoň 3 až 6 mm, min. však 2 mm. Po jejím provedení následuje technologická přestávka min.7 dní.Požadavek na rovinatost základní vrstvy na délku 1m je hodnota max. velikosti zrna omítky zvýšená o 0,5mm. 


Provedení finální povrchové úpravy

Před zahájením povrchových úprav se pohledové plochy klempířských prvků, parapetní plechy, římsy a navazující stavební konstrukce (okenní rámy a skla) chrání překrytím. Penetrační nátěr se provádí po 7 denním zrání, kdy je výztužná vrstva dostatečně suchá a pevná. Nanáší se válečkem nebo štětcem celoplošně a rovnoměrně.

Jednotná a rovnoměrná struktura omítky se zajistí použitím kvalitního nářadí a prací bez přerušení. Pohledově ucelené plochy se musejí provést vždy v jednom pracovním záběru. Případné krátké přerušení práce lze připustit na hranici barevně celistvé plochy a na nároží. Styk více barevných odstínů se provádí pomocí lepící pásky, která se odstraní po zavadnutí povrchové úpravy. Omítky se natahují v tloušťce zrna nerezovým hladítkem a požadovaná struktura plastovým hladítkem. Hodnota světelného odrazu (HBW) barevných odstínů tenkovrstvých omítek při použití na kontaktních zateplovacích systémech má být vyšší než 30.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.