Produkty na čištění a údržbu fasád

 

 

Odstranění zelených řas na fasádách domů

V průběhu užívání Zateplovacího systému ETICS dochází k neustálému znečišťování povrchu systému, které se po čase začne projevovat na povrchu fasády negativními vizuálními efekty (viditelné usazeniny prachu na hrubě strukturovaných omítkách, "stékající" tmavé skvrny, zašednutí nebo černání fasády celoplošně nebo lokálně, apod.). V případě zjištění takovýchto jevů je vhodné neprodleně provést opatření potřebné k jejich odstranění a provést účinné prevntivní opatření proti novotvorbě biotického napadení.

Co způsobuje výskyt řas a plísní na zateplovacích systémech ETICS?

Zelenání fasád vlivem řas a plísní, nebo jiné znečištění omítky jako povrchové úpravy ETICS je obvykle důsledkem z prašného prostředí v kombinaci se zvýšenou vlhkostí. Znečištění fasády nesnižuje tepelně izolační vlastnosti systému, avšak vyvolává nepřijatelné vizuální jevy, které zároveň mohou být škodlivé lidskému zdraví. K samotnému vytvoření porostu řas a jejich růstu na fasádě musí existovat buňky řas při zajištění pro ně příznivých životních podmínek. prostředí kolem nás buňky řas v menší nebo větší míře obsahuje. Ty jsou roznášeny větrem a mohou se uchytit na fasádních plochách. V případě vhodných životních podmínek dochází k jejich růstu a vytváří se tak jejich viditelné kolonie.Pokud jsou splněny podmínky pro růst řas, mohou řasy růst nejen na površích zateplovacích systémů, ale téměř na všech základních typech stavebních materiálů (sklo, plast, kov, dřevo atd.). V případě zateplovacího systému ETICS je v důsledku jeho skladby pro růst řas situace specifická. Na tepelně izolačním materiálu je obvykle jen relativně tenká vrstva vnějšího omítkového souvrství. V důsledku izolačního účinku tepelně izolační vrstvy ETICS, umístěné bezprostředně pod tenkovrstvou fasádní omítkou, je omezen přístup tepla z interiéru na jejím povrchu. Tím dochází v závislosti na obsahu vzdušné vhkosti ke kondenzaci vodních par a výsledkem je poté skutečnost, že se tak na povrchu může vyskytnout vhlkost v takové míře, která je potřebná pro růst řas.

Všeobecně platí, že riziko růstu řas na ETICS, ale i fasádách mimo ETICS je ovlivňováno a zvyšováno těmito dalšími skutečnostmi:

  • chybějící sluneční svit
  • severní, severovýchodní, severozápadní orientace fasády
  • porosty a vegetace v blízkosti fasády
  • nadmořská výška
  • blízkost vodních ploch
  • oblasti s vyšší srážkovou činností
  • stávající výskyt řas

fasáda_zelená.jpeg

Jak postupovat v případě biotického napadení fasád řasami a plísní?

Nepříznivý vzhled objektu lze účinně vylepšit očištěním povrchu fasády tlakovou vodou, horkou tlakovou vodou, případně horkou tlakovou vodou s přídavkem povrchově aktivních látek (čistící prostředky, odmašťovací prostředky, biocidní prostředky apod.). Druh vhodné aktivní látky je nutné předem odsouhlasit výrobcem ETICS. Tlak čistící vody je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám, obvykle stanoveným na základě provedené zkoušky čištění, tak aby nedošlo k porušení ETICS. Maximální použitelná teplota vody je 60°C. Případně použité aktivní látky nesmí po ukončení čištění zůstat na povrchu čištěné plochy v žádném množství. Za tím účelem je nezbytné dokonalé opláchnutí fasády vodou. Čištění se doporučuje provádět v letním období. Čištění nelze provádět v období, kdy je možný výskyt mrazů v denní či noční době, minimálně 3 dny po ukončení čištění.

Materiálová řada Paulín umožňuje 2 základní cykly (typy) čištění napadených fasád:


BEZBARVÝ (TRANSPARENTNÍ CYKLUS)

I. FÁZE: aplikovat nástřikem, štětcem nebo válečkem SOLUZIONE COMBAT 95400, což je prostředek, který způsobí okamžité zničení řas a povrchové části hub.

II. FÁZE: po několika minutách opláchnout dostatečným množstvím vody, případně opatrně s pomocí vysokotlaké čističky s regulací tlaku (tak, aby se povrch fasády tlakem vody mechanicky nepoškodil) a aby se odstranily veškeré stopy odumřelých organických zbytků. Během oplachování se tvoří pěna, v omývání se pokračuje až do jejího vymizení. Takto očištěný povrch se musí nechat dobře zaschnout, případně i několik dní.

III. FÁZE: štětcem nebo válečkem aplikovat (přitom se ale vyvarovat odkapávání) polyfunkční transparentní roztok BIOCID PLUS 99250, který do hloubky likviduje zárodky biologického napadení a hydrofobizuje stávající povrchovou úpravu (fasádu).

Upozornění: Před použitím těchto materiálů je zapotřebí důkladně přečíst Technický listy jednotlivých výrobku a aplikaci provádět záadně dle určených pokynů

 

CYKLUS S VYUŽITÍM SPECIÁLNÍHO PROBARVENÉHO FASÁDNÍHO NÁTĚRU


Na řasou postižené povrchy aplikovat štětkou nebo válečkem biocidní nátěr BIOCID , kde se spotřeba uvádí 10m2/l na hladké ploše. Podle stupně zasažení se po 24 hod. volí způsob mechanického odstranění, např. otryskání tlakovou vodou. Na silně zasažených místech nutno tento postup ( tj. aplikace BIOCIDU, odumření, zaschnutí a mechanické odstranění) ještě jednou opakovat.
Konečná úprava po aplikaci biocidního nátěru:
Povrch se opatří speciální sjednocující, prodyšnou silikonovou nátěrovou hmotou FLASH PAINT v požadovaném barevném odstínu, kde se spotřeba uvádí 0,1kg/m2 při jednom nátěru. Jde o nátěrovou exteriérovou hmotu, která je vyvinutá pro údržbu a obnovu barevnosti tenkovrstvých omítek. Neovlivňuje prodyšnost, chromatický ani estetický vzhled a navíc zaceluje drobné mikrotrhliny v podkladu.


Údržba fasád - preventivní opatření proti růstu řas na ETICS

Působením povětrnostních vlivů dochází ke značnému namáhání vnějšího souvrství ETICS. Účinným opatřením pro zvýšení odolnosti vnějšího souvrství a prodloužení životnosti systému je nanesení ochranného nátěru např. transparentním biocidním nátěrem BIOCID PLUS nebo speciální silikonovou barvou FLASH PAINT probarvenou v požadovaném odstínu. Nátěr ETICS se provádí kdykoliv je to nutné, podle podmínek prostředí a stavu systému. První nátěr by měl být proveden nejpozději za 5 let od zhotovení systému a měl by být opakován v pravidelných cyklech. Nátěr ETICS účinně prodlužuje morální životnost a odstraňuje drobné nedostatky vzniklé při původní realizaci. Při řádném provedení ETICS dle všech pokynů výrobce ETICS není nátěr nezbytně nutnou podmínkou, zvláště pokud se uvažuje s demontáží systému, nebo jiným zásadním opatřením měnícím konstrukci a skladbu systému do 25 let od realizace.

U více klimaticky exponovaných systémů (podhorské a horské oblasti nad 300 m.n.m, trvale zastíněné objekty, nebo jejich části, severozápadně orientované fasády, lokality se zvýšenou vlhkostí vzduchu a větším objemem srážek apod.) je vhodné a mnohdy nezbytné, provádění pravidelně opakovaných nátěrů (po 3-7 letech) s obsahem biocidních látek, zamezujících vzniku a růstu mechů, lišejníků, řas a plísní na fasádě (silikonový nátěr s obsahem biocidních látek FLASH PAINT).

Pro provádění preventivního, nebo renovačního ochranného nátěru lze použít různé materiály (bezbarvé nátěry, barevné nátěry, nátěry s obsahem látek zlepšujících odolnost vlhkosti, prachu, biologickému napadení, apod.) Použité prostředky je vhodné konzultovat s výrobcem ETICS. Dále se doporučuje používat nátěry ve stejném barevném odstínu, jako je původní vzhled ETICS, nebo bezbarvé.

Produkty na údržbu a čištění fasád

 

BIOCID.jpeg