Zateplovací systémy Paulín

Tepelně izolační systémy Paulín THERMOKAPPA 2000 a 3000 také jako jedny z prvních v EU splnily požadavky nejpřísnějšího evropského předpisu ETAG 004. Nároky evropského řídícího pokynu ETAG 004 požadují plnou funkčnost a spolehlivost tepelně izolačních systémů po dobu nejméně 25 let. 

Požadované parametry a zkoušky jsou koncipovány tak, aby co nejlépe vystihovaly skutečné podmínky, které po tuto dobu mohou na stavebním objektu nastat. Simulují se extrémní statická i klimatická zatížení, náhlé změny počasí, zmrazovací a rozmrazovací cykly, sleduje se odolnost systému i příslušenství a uvolňování zdraví škodlivých částic při intenzivním požáru. Prověřuje se celek i jeho jednotlivé komponenty systému, kontroluje se dodržování výrobních postupů i náročnost kontrolních parametrů v jednotlivých výrobnách. 
Na základě těchto prověření je zaručeno, že tepelně izolační systémy Paulín THERMOKAPPA splňují vždy požadavky nejvyšší kategorie z volitelných (např. odolnost proti rázu 10 J (vždy bez poškození), dosahují vždy nejvýše dosažitelných parametrů z reálně možných (např. ověřená třída reakce na oheň u Paulin THERMOKAPPA 2000 je B1, v případě Paulin THERMOKAPPA 3000 je A2) . Finální povrchové úpravy pro ETICS vynikají pak mimořádnou stálobarevností a jsou opatřeny kvalitními biocidními přísadami, které dokáží dlouhodobě odolávat případnému vzniku a rozvoji zelených řas na povrchu zateplovacích systémů.

Výhody zateplovacího systému (ETICS) Paulín Thermokappa:

  • Dá se aplikovat na všechny druhy stavebních konstrukcí.
  • Tepelnou izolací objektu se současně fasáda renovuje.
  • Zamezuje další degradaci stavebních konstrukcí povětrnostními vlivy.
  • Umožňuje zateplení objektu bez ohledu na jeho výšku.
  • Odstraňuje tepelné mosty a snižuje teplotní dilatace stavebních konstrukcí.
  • Umožňuje esteticky originální ztvárnění fasády.
  • Vytváří ideální vnitřní prostředí v zimě i v létě.
  • Zateplené objekty je možno vytápět úspornými a alternativními zdroji energií.


Produkty

zateplovaci system.jpeg
Zateplovací systémy

lampokappa.jpeg
Lepící a stěrkové tmely
fondo.jpeg
Podkladní penetrace pod omítku
Silossanici_plastica.jpeg
Fasádní omítky

Postup aplikace VKZS

Všeobecné podmínky aplikace a zpracování

Teplota vzduchu i podkladu nesmí být v průběhu aplikace a zrání nižší než +5 °C. Je nutno dát pozor na výkyvy teplot v přechodných klimatických obdobích, zejména v noci. 

Příslušné záruky na systém budou poskytnuty jen při aplikaci komponent shodných s certifikovaným zateplovacím systémem. Při realizaci je třeba fasádu chránit před přímým působením slunečního záření, silným větrem a prudkým deštěm. Proto se doporučuje lešení z vnější strany chránit vhodnou ochrannou sítí.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být dostatečně rovný. Rozdíly rovinnosti, které jsou větší než ±10 mm na 2 m je nutné vyspravit vápenocementovou omítkou. Staré zvětralé omítky, zvláště nepřilnavé části těchto omítek, je třeba odstranit a vyspravit. Po těchto opravách je vhodné fasádu umýt a opláchnout tlakovou vodou. 

U nových staveb je možno lepit systém přímo na neomítnuté zdivo. V takovém případě je však třeba ze spár odstranit vyteklou maltu. Podklad musí být suchý. Před zahájením montáže tepelně izolačního sytému by měly být rovněž dokončeny veškeré mokré procesy v interiéru objektu (vnitřní omítky, potěry apod.), měly by být osazeny okenní a dveřní konstrukce.

Lepení desek

Desky tepelného izolantu se lepí vždy zdola nahoru ve vodorovných řadách se střídáním svislých spár na vazbu, bez křížových spár. Osazení každé desky tepelného izolantu do požadované roviny se kontroluje (2 m latí, vodováhou, olovnicí apod.). Nejvýznamnější je správné osazení první řady desek, kterému napomáhá přesné umístění zakládací lišty či latě, pomocí měřících pomůcek. Každá další zakládací lišta se vždy odsadí 2 až 3 mm od konce předchozí zakládací lišty. Případné vzájemné dilatační propojení obou lišt je vhodné zajistit spojkou. Tepelný izolant opatřený na rubové straně lepicí hmotou musí dolehnout k přednímu líci zakládací lišty, nesmí ji přesahovat, ani být zapuštěn. 

V případě lepení desek na podklad s rovinností 10 mm / 2 m se na polystyrénové desky nanáší tmel nejprve po obvodu o šířce cca 50 až 100 mm. Uvnitř lepené plochy se vytvoří 2 až 6 terčů o velikosti dlaně tak, aby lepící tmel byl nanesen min. na 40% lepené plochy. V případě rovného podkladu se rozetře lepící tmel po celé ploše zubovou stěrkou s výškou zubu 10 mm. Lepící hmota nesmí zůstat na bočních stranách desek, ani se nesmí vtlačit do spár mezi nimi. Nežádoucí lepící hmotu je třeba okamžitě beze zbytku odstranit.

Osazování hmoždinek

Hmoždinky se osazují před provedením výztužné vrstvy většinou 2 až 3 dny po přilepení desek. Počet, druh a rozmístění musí být určeno ve stavební dokumentaci a závisí na jakosti podkladu a deklarované únosnosti hmoždinek. Hmoždinky musejí být kotveny vždy až do nosné konstrukce obvodového pláště v minimální kotvící hloubce stanovené od výrobce. Při osazování hmoždinek se musí dodržovat obecné zásady uvedené v článku 7.4.ČSN 73 2901. Maximální doba po kterou mohou být vystaveny hmoždinky UV záření je 6 týdnů. Používají se certifikované hmoždinky dle ETA.

Provedení výztužné armovací tkaniny

Armovací vrstva přenáší značná tahová napětí vyvolaná spolupůsobením povrchové úpravy s tepelným izolantem. Proto je velmi důležité, aby armovací tkanina byla z obou stran kryta vrstvou stěrkového tmele. Síťovina nesmí ležet přímo na deskách tepelného izolantu, ani nesmí být po zabudování vidět. Musí být v poloze mezi 1/2 a 2/3 výztužné vrstvy, blíže k vnějšímu líci. Po zahlazení a upravení výztužné vrstvy musí být její tloušťka alespoň 3 až 6 mm, min. však 2 mm. Po jejím provedení následuje technologická přestávka min.7 dní.Požadavek na rovinatost základní vrstvy na délku 1m je hodnota max. velikosti zrna omítky zvýšená o 0,5mm.

Provedení finální povrchové úpravy

Před zahájením povrchových úprav se pohledové plochy klempířských prvků, parapetní plechy, římsy a navazující stavební konstrukce (okenní rámy a skla) chrání překrytím. Penetrační nátěr se provádí po 7 denním zrání, kdy je výztužná vrstva dostatečně suchá a pevná. Nanáší se válečkem nebo štětcem celoplošně a rovnoměrně.

Před zahájením povrchových úprav se pohledové plochy klempířských prvků, parapetní plechy, římsy a navazující stavební konstrukce (okenní rámy a skla) chrání překrytím. Penetrační nátěr se provádí po 7 denním zrání, kdy je výztužná vrstva dostatečně suchá a pevná. Nanáší se válečkem nebo štětcem celoplošně a rovnoměrně.

Jednotná a rovnoměrná struktura omítky

 se zajistí použitím kvalitního nářadí a prací bez přerušení. Pohledově ucelené plochy se musejí provést vždy v jednom pracovním záběru. Případné krátké přerušení práce lze připustit na hranici barevně celistvé plochy a na nároží. Styk více barevných odstínů se provádí pomocí lepící pásky, která se odstraní po zavadnutí povrchové úpravy. Omítky se natahují v tloušťce zrna nerezovým hladítkem a požadovaná struktura plastovým hladítkem. Hodnota světelného odrazu (HBW) barevných odstínů tenkovrstvých omítek při použití na kontaktních zateplovacích systémech má být vyšší než 30.